B420®

 

B420® a HUBNUTÍ

Nejnovější výsledky výzkumu ukazují, že probiotický kmen B420® snižuje hmotnost tuku v těle, zužuje obvod pasu a snižuje příjem energie u dospělých osob s nadváhou, beze změny jídelníčku či zvýšení tělesné aktivity.

Studie (dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná), která zahrnovala 225 osob ve věku 18 až 65 let s nadváhou nebo obezitou (BMI 28,0-34,9), uvádí, že se skupiny konzumující probiotika (samotně či v kombinaci s prebiotiky) setkaly se sníženým příjmem energie a sníženým obvodem pasu oproti výchozí hodnotě ve srovnání s kontrolní skupinou (placebo). Skupina, která pouze konzumovala prebiotickou vlákninu, neukázala zlepšení naměřených výsledků (Stenman a kol., 2016) (reference)

 

NCFM®

NCFM® a BOLESTI BŘICHA, NADÝMÁNÍ související s IBS

Bylo prokázáno, že NCFM®  pomáhá zmírnit příznaky bolesti břicha a nepohodlí, které jsou typické u pacientů trpících IBS (irritable bowel syndrom). Klinické studie byly schopny změřit statisticky významné zlepšení symptomů a také stanovit mechanismus účinku, kterým bylo dosaženo zlepšení u sledovaných jedinců. Jedna z nejčastěji citovaných studií o potenciálu NCFM® - dvojitě zaslepená, randomizovaná studie s 26 jedinci s příznaky IBS, přinesla skvělé výsledky. Na začátku zkušebního období byli jedinci podrobeni dotazníku a testu stolice, kde byla zaznamenána nízká hladina prospěšných bakterií a vysoká hladina patogenních bakterií. Poté jim byl podán přípravek obsahující kombinaci bakterií včetně NCFM®. Druhé hodnocení stolice a dotazníků bylo provedeno po 4-6 týdnech po podání probiotika. Účastníci zaznamenali 73% zlepšení u nadýmání a 62% zlepšení bolestí a křečí břicha (Faber a kol., 2000).

Faber, SM. 2000 - ukazuje, že NCFM má velký potenciál při snižování nadýmání, bolesti a gastrointestinálního nepohodlí

Ve studii z roku 2007 byl dokonce popsán potenciální mechanismus účinku proti bolesti. Ukázalo se, že NCFM® indukuje expresi μ-opioidních a kanabinoidních receptorů v intestinálních epiteliálních buňkách, což vede k analgetickým účinkům podobným účinkům morfinu zabraňujícímu bolest a vede k měřitelné redukci bolesti v tlustém střevě (Rousseaux a kol., 2007). Novější studie potvrdily tento mechanismus účinku a zjistili, že bakterie skutečně komunikují s buňkami ve střevní stěně a pomáhají modulovat signály, které se podílejí na vytváření spasmů, a tím zmírňují křeče a související bolesti. Toto bylo opět prokázáno v dvojitě zaslepené, randomizované, kontrolované klinické studii, kde 20 pacientů trpících IBS užívalo buď NCFM® samostatně nebo v kombinaci s B. lactis Bi-07 dvakrát denně po dobu 3 týdnů. Cykly signalizující buňky, které se podílejí na příznakech IBS, jako je stimulace opioidních receptorů, byly zkoumáním vzorků střevní tkáně u každého účastníka. Subjekty v obou skupinách zaznamenaly zlepšení symptomů IBS, ale bylo zjištěno, že pouze ty, které byly doplněny jediným kmenem NCFM®, měly významný pokles hladin signalizačních cest vnímání bolesti ve vzorcích tkáně, což naznačuje, že tento kmen má specifický potenciál pro modulaci exprese a aktivity mu-opioidního receptoru (Ringel-Kulka a kol., 2014).

Příznivý účinek NCFM®  byl nedávno dále prozkoumán ve velké trojitě slepé, placebem kontrolované studii zahrnující 391 subjektů trpících bolestí související s IBS. V této studii byl účastníkům podáván buď dodatek obsahující 1 miliardu CFU, nebo 10 miliard CFU NCFM® každý den po dobu 12 týdnů, nebo placebo. Obě probiotické skupiny (1 i 10 miliard) specificky vykazovaly snížení bolesti střev, ale bylo zjištěno, že vyšší dávka živých kultur vede k statisticky významnějšímu výsledku: NCFM® v dávce 10 miliard CFU snížil nepohodlí ve střevě o více než 30 % (Lyra a kol., 2016).

Další relevantní studie: D'Souza a kol. (2015), Faber a kol.(2003), Hong & Rhee a kol. (2014), Ringel a kol. (2008), Ringel-Kulka a kol. (2011). (reference)

 

NCFM® a PRŮJEM

Průjem je rušivý zažívací příznak, který může být vyvolán řadou příčin, včetně bakteriální infekce, virové infekce nebo syndromu dráždivého střeva (IBS). Studie ukázaly, že NCFM® může pomoci zmírnit tyto příznaky.

Ve dvojitě zaslepené, placebem kontrolované randomizované klinické studii zahrnující 243 dětí ve věku 12-36 měsíců byl NCFM® podávána subjektům jako součást formulace tří kmenů (včetně B. lactis Bi-07). Během 14týdenní studie bylo zjištěno statisticky významné snížení výskytu a četnosti průjmu u probiotické skupiny oproti placebu (Ruiz-Palacios a kol., 1996).

V jiné studii s použitím HIV pozitivních subjektů s průjmem bylo zjištěno, že kombinace NCFM®, B. lactis Bi-07 a rozpustné vlákniny významně snižuje frekvenci a počet stonků, které prošly. Subjekty dříve užívaly loperamid, aby pomohly zvládnout symptomy, ale během studie zjistily, že také potřebují užívat méně léků (Heiser a kol., 2004). (reference)

 

NCFM® a ZÁCPA

Zácpa je rozšířená porucha trávení, zejména v západních zemích. L. acidophilus NCFM® je jeden z bakteriálních kmenů, který pomáhá zvládnout tento příznak a přinesl povzbudivé výsledky pro zmírnění pomalého přechodu stolice.

Uvádíme studii, která zkoumala tento potenciál a přinesla pozitivní výsledky. Subjekty se zácpou byly náhodně rozděleny do dvou skupin a každý den ráno dostávaly jogurt po dobu 14 dnů. Členům léčené skupiny byl podán jogurt obsahující probiotické kmeny NCFM® a B. lactis HN019. Výsledky ukázaly, že pacienti v této skupině vykazovali po dvou týdnech významně zkrácený průchod tlustým střevem (Magro a kol., 2014). (reference)

 

NCFM® a LAKTÓZOVÁ INTOLERANCE

Intolerance laktózy je jednou z nejčastějších potravinových intolerancí způsobených neschopností trávit laktózu, která se nachází především v mléce a mléčných výrobcích. Tato nesnášenlivost je důsledkem deficitu enzymu laktázy, který je v organismu potřebný k účinnému štěpení laktózy na jednodušší formy, které pak mohou být snadněji absorbovány do krevního oběhu. NCFM® vykazuje aktivitu laktázy, a tak může pomoci při jejím štěpení a trávení.

Bylo provedeno nemalé množství výzkumu o NCFM® ke zmírnění symptomů nesnášenlivosti laktózy. Ve studii z roku 1995 došlo k poklesu symptomů u devíti z deseti subjektů nesnášejících laktózu po požití mléka, které bylo obsahovalo NCFM®, ve srovnání s konzumací mléka bez tohoto kmene (Montes a kol., 1995). (reference)

 

NCFM® a IMUNITA

Mnoho studií popisuje úlohu gastrointestinální mikrobiologie jako významné součásti imunitní odpovědi u lidí a i všech ostatních obratlovců. Pozitivní účinky NCFM® byly prokázány u produkce sérových ​​imunoglobulinů - IgA a IgM. Imunoglobulin A (IgA, rovněž označovaný jako sIgA) je protilátka, o níž je známo, že hraje zásadní roli v imunitní odpovědi sliznic a imunoglobulin M (nebo-li IgM) je první protilátkou, která má být stimulována při počátečním vystavení antigenu. Přesný mechanismus, kterým mohou bakterie ovlivňovat tyto imunoglobuliny, není dosud zcela popsán, ale pozoruje se, že tento kmen moduluje naše imunitní odpovědi (Paineau a kol., 2008).

V jedné dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studii bylo randomizováno 326 způsobilých dětí ve věku od 3 do 5 let, kteří dostávali placebo, NCFM® nebo NCFM® v kombinaci s B.lactis Bi-07 dvakrát denně po dobu 6 měsíců. Výsledky ukázaly statisticky významné snížení výskytu příznaků nachlazení jako jsou horečky, kašel a rýma a snížení užívání antibiotik v obou probiotických skupinách ve srovnání s placebovou skupinou (Leyer a kol., 2009).

Další relevantní studie: Bjorklund a kol. (2011), Cai a kol.(2008), Foligne a kol. (2007a), Foligne a kol. (2007b), Konstantinov a kol. (2008) , Leyer a kol. (2009), Ouwehand a kol. (2008), Ouewhand a kol., 2009). (reference)

 

NCFM® a STABILIZACE STŘEVNÍ MIKROFLORY po užívání ANTIBOTIK

Antibiotika jsou léky používané k léčbě bakteriálních infekcí; běžně se používají po celém světě k léčbě velmi širokého spektra onemocnění a infekcí včetně infekcí dýchacích cest, infekcí močových cest, kožních infekcí a infikovaných ran. Ačkoli antibiotika mají často život zachraňující účinky, mohou mít také řadu nepříjemných vedlejších účinků. Antibiotika při svém působení neberou ohled na typ bakterií - zabíjí prospěšné bakterií stejně jako ty nežádoucí, které způsobují infekce a onemocnění. Může trvat dlouho, než se po užívání antibiotik znovu obnoví střevní rovnováha. Vzhledem k tomu, že populace prospěšných bakterií tvoří jeden z našich obranných prostředků proti patogenním kmenům a v imunomodulaci, může antibiotická léčba zanechat tělo ještě více náchylné na infekci (Engelbrekston a kol., 2009).

L. acidophilus NCFM® je jedním z vhodných kmenů pro rychlou obnovu mikrobiomu po antibiotické léčbě a pomáhá minimalizovat vedlejší účinky antibiotik. V uvedené studii bylo zjištěno, že probiotický doplněk obsahující kombinaci kmenů, včetně NCFM®, minimalizuje poruchu fekální mikroflóry po antibiotické léčbě. Studie pozorovala 51 zdravých jedinců, kterým byla podávána antibiotika s probiotiky, nebo s placebem současně. Výsledky ukázaly, že u jedinců v probiotické skupině došlo k menšímu narušení jejich mikroflóry, která se pak rychleji vrátila do výchozího stavu před antibiotiky - (Engelbrektson a kol., 2009). I v další studii bylo prokázáno, že konzumace NCFM® může pomoci stabilizovat mikroflóru ve střevě (Forssten a kol., 2014).

Další relevantní studie: Ouwehand a kol. (2014), Schrezenmeir a kol. (2004), Engelbrekston a kol. (2006). (reference)

Potvrzuji, že jsem odborníkem

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Zaškrtnutím pole Potvrzuji, že jsem odborníkem laskavě potvrďte, že jste odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Potvrzuji, že jsem odborníkem