DOMLUVME SI PRAVIDLA

Nejdůležitější body:

 1. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že byl seznámen a souhlasí s obchodními podmínkami (OP)
 2. Kupní cena zboží je vždy uváděna včetně balného, poštovného a DPH
 3. Při registraci a objednání je kupující povinen udávat správné a pravdivé údaje
 4. Kupující provede objednávku okamžikem kliknutí na tlačítko „Dokončit objednávku“
 5. Smlouva mezi kupujícím a prodávajícím (o předání zboží a úhradě kupní ceny) vzniká v okamžiku doručení e-mailu potvrzujícího objednávku
 6. Obvyklá lhůta pro dodání zboží činní 3-5 pracovních dnů od vzniku kupní smlouvy
 7. Kupní cena se a) v případě převodu či platby kartou považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet prodávajícího, b) v případě dobírky považuje za uhrazenou okamžikem jejího předání zaměstnanci smluvního přepravce
 8. Kupující je povinen ihned při převzetí zboží prohlédnout neporušenost balení, porušenou zásilku není kupující povinen převzít
 9. Kupující je povinen neprodleně informovat prodávajícího o zjištěných vadách produktu

Obchodní podmínky (OP)

Obchodní podmínky společnosti PROBIOLAB s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady 120 00 Praha 2, IČ 06320333, DIČ CZ06320333, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 280181 - pro výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky platí pro malo- a velkoobchodní partnery v internetovém obchodě. Pro možnost nákupu je nutné se nejdříve zaregistrovat v našem internetovém obchodě probiolab.cz/registrace. 

 1. Registrace - velkoobchod

Po registraci zadejte v nastavení účtu všechny požadované údaje včetně IČ a DIČ, které bude kontrolováno v administrativním registru ekonomických subjektů EU prostřednictvím VIES. Nakupování v internetovém obchodě PROBIOLAB je umožněno pouze obchodníkům registrovaným v této databázi. Po úspěšné registraci a vyplnění údajů nám zašlete žádost o nastavení velkoobchodního účtu na e-mail: info@slimbiose.cz. O nastavení velkoobchodních cen Vás bude administrátor informovat e-mailem.

 1. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je závazné potvrzení objednávky zboží včetně kupní ceny. Kupující má možnost objednávku před odesláním zkontrolovat a případně opravit. Prodávající po obdržení objednávky zašle elektronickou poštou kupujícímu potvrzení o doručení objednávky. Prodávající je po potvrzení objednávky povinen obstarat a odeslat kupujícímu objednané zboží v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladě. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to zasláním oznámení o zrušení objednávky elektronickou poštou na info@slimbiose.cz. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než-li prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. Pokud prodávající neobstará zboží a neodešle je kupujícímu do 3 měsíců od doručení objednávky, kupní smlouva zaniká.

 1. Cena a platba - velkoobchod

Ceny pro velkoobchodní partery jsou kalkulovány na základě slevového systému. Cena je závazná po dobu platnosti nabídky. Kupní cena je považována za uhrazenou po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za balné a dopravu na místo určené kupujícím. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen v dohodnuté době zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovní poukázkou).

 1. Dodání zboží a přechod vlastnického práva

Zboží je dodáno následující pracovní den ode dne potvrzené expedice ze strany dodavatele. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad – fakturu, která zároveň slouží jako záruční a dodací list. Kupující je povinen objednané zboží převzít. Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Podepsáním dodacího (přepravního) listu dopravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, může prodávající od smlouvy odstoupit, přičemž je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží neprodleně po převzetí zásilky od přepravce e-mailem oznámit prodávajícímu na adresu info@slimbiose.cz. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady. Pokud povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zanikla z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky (viz čl. III těchto podmínek) a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 10 pracovních dnů od zrušení objednávky nebo uplynutí platnosti objednávky, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího.

 1. Doprava zboží, přepravné a balné

K objednávce neúčtujeme poštovné a balné, vše je zahrnuto v ceně produktu. Doprava zboží je realizována dle výběru obchodním balíkem přepravní službou GLS. Nebude-li pokus o dodání zásilky v místě určeném v poštovní adrese úspěšný, přepravce zásilku uloží. Adresátovi zanechá výzvu k vyzvednutí zásilky v určené lhůtě u stanoveného skladu. 

 1. Platební podmínky

Objednané zboží je zasíláno na základě úhrady předem převodem na jeden z bankovních účtů viz. fakturační údaje. O celkové ceně objednávky je v takovém případě zákazník informován výzvou o úhradě. Objednávky s dodací adresou na území České republiky a Slovenska je možné rovněž zaslat na dobírku.

 1. Záruční doba

Prodávající prohlašuje, že nabízené zboží je nové, a poskytuje kupujícímu, jenž není podnikatelem, na toto zboží záruku dle § 2165 OZ ve spojení s ustanovením § 2113 2117 OZ po dobu, která je na obalu každého zboží označena jako záruční doba resp. doba spotřeby (použitelnosti). Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo nevhodným opotřebením, ohněm či vodou nebo působením jiných živelných jevů. Záruka se nevztahuje zejména na vady způsobené nevhodným skladováním. Kupující je povinen případné vady zboží reklamovat u prodávajícího v záruční době, a to neprodleně po jejich zjištění, a to nejlépe písemně na adresu prodávajícího Zákaznický servis, PROBIOLAB s.r.o., Varšavská 715/36, Vinohrady 120 00 Praha 2.

 1. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (jako jsou jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 1. § 1832

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

(2) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

(3) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodejce v den odeslání závazné elektronické objednávky a kupující je jimi vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Tyto velkoobchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23.5.2018.